Välkommen till Presstödsnämnden

Presstödsnämnden är en statlig myndighet vars uppgift är att fördela det statliga stödet till dagstidningar. Målet med fördelningen är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden och en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Syftet med presstödet är att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning.

  • Driftsstöd

    Driftsstöd ges till dagstidningar som kommer ut med minst ett nummer per vecka och har en abonnerad upplaga om minst 1 500 exemplar.

    Läs mer

  • Distributionsstöd

    Distributionsstöd lämnas för varje utdelat exemplar av de dagstidningar som samdistribueras med tillämpande av en princip om lika pris.

    Läs mer